آقای دکتر ابراهیم جاودان

Dr. Ebrahim Javdan

استادیار اقتصاد کشاورزی، موسسه پژوهش‏های برنامه‏ ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

Researcher ID: (176617)

20
9

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی