آقای پروفسور حمیدرضا ناصری

Prof. Hamid Reza Nassery

پروفسور، عضو هیات علمی دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (263452)

105
56
5
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی هیدروژئولوژی چارلز-پراگ1372-1376