آقای دکتر سیدعلی دریجانی

Dr. Sayyed Ali Darijani

عضو هیأت علمی اقتصاد و مدیریت تولید کشاورزی دانشگاه پیام نور، عضو سابق هیأت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان (نام سابق: علی دریجانی)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (244872)

38
12
3
1
3
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب رهبری معنوی در سازمان و مدیریت (سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی) - 1393 - فارسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی