خانم دکتر زهرا امام جمعه

Dr. Zahra Emam-Djomeh

استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182583)

74
49
78

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی