آقای دکتر محمدحسین احمدی

Dr. Mohamad Hossein Ahmadi

استادیار گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا

Researcher ID: (411080)

22
9
3
6

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در معاون آموزشی- پژوهشی (1399-1401)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه (1397-1399)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر پژوهش (1395-تاکنون)