تجزیه و تحلیل حوادث اداره بنادر و دریانوردی بندر امام خمینی

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 93

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

OGPCONF09_023

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1403

چکیده مقاله:

حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را بر اقتصاد ملی کشور تحمیل می کند. هزینه های ناشی از حوادث و خسارتی که این حوادث بر کارفرمایان و نهایتا بر پیکره اقت صاد ک شور وارد می کند، قابل توجه ا ست . بدلیل اهمیت مو ضوع، این تحقیق با هدف برر سی و تجزیه و تحلیل حوادث رخ داده در بندر امام خمینی و در نهایت ارائه راهکارهای کنترل حوادث به منظور کاهش خسارات اقتصادی انجام شده است . در این مطالعه گزارش حوادث رخ داده در سال ۱۴۰۱ برر سی و از نظر فاکتورهای مختلف شامل سن ، سابقه ، محل وقوع، نوع حادثه و پیامد آن طبقه بندی شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . بررسی فراوانی حوادث بر اساس محل وقوع حادثه نیز نشان داده است که بیشترین فراوانی حوادث مربوط به کارگاه عمرانی ( ۴۰ در صد) و پس از آن مربوط به عملیات ا سکله ( ۷,۲۶ در صد) بوده ا ست . برر سی تعداد حوادث بر ا ساس نوع حادثه ن شان داده که عمده حوادث در اداره بندر عبارت ا ست از حریق ، تماس با مواد شیمیایی ، برخورد تجهیزات با افراد، سقوط از ارتفاع و بریدگی ناشی از اجسام برنده که از بین آنها برخورد تجهیزات با افراد دارای بیشترین فراوانی ( ۵,۵۴ درصد) بوده و پس از آن سقوط از ارتفاع( ۲,۱۸ درصد) درصد در رتبه دوم قرار گرفته است . تعیین میزان حوادث قابل ثبت در اداره بندر و دریانوردی نشان داده است که در سال ۱۴۰۱ به ازای هر ۱۰۰ نفر کارگر ۴۴ نفر آ سیب دیده دا شته ایم . این عدد نشان دهنده آن ا ست که تعداد حوادثی که منجر به آسیب جدی به کارکنان شود قابل توجه نبوده است .

کلیدواژه ها:

تجزیه و تحلیل ، حوادث ، اداره بنادر و دریانوردی ، بندر امام خمینی

نویسندگان

یوسف حسن زاده

گروه مهندسی ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست ، موسسه آموزش عالی مهراروند، آبادان، ایران

امیرحسین دوامی

گروه مهندسی ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اهواز، اهواز، ایران