آقای دکتر محمد حقیقی

Dr. Mohammad Haghighi

استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (249488)

205
8
151

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی