آقای دکتر علی شمس

Dr. Ali Shams

دانشگاه زنجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (518415)

50
48

دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان https://www.znu.ac.ir/members/shams-ali

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی