مقالات مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار، دوره 24، شماره 4