ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

رضا تقی زاده

Reza Taghizadeh

استادیار

Researcher ID: (221181)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

مقالات رضا تقی زاده در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و کارایی مصرف کود نیتروژن در ارقام ذرت متاثر از سطوح مختلف کود نیتروژناولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران1387
2دریافت فایل PDF مقالهاهمیت بیوتکنولوژی و نقش آن در زمینه های مختلف کشاورزی پایداراولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران1387
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی استفاده بهینه از کودهای پتاسه در افزایش عملکرد محصولات زراعی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست (مطالعه موردی محصول سیب زمینی)ششمین همایش ملی بهداشت محیط1382
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بر خصوصیات کمی و کیفی توتون ویرجینیا (کولر 347)در منطقه غرب گیلان_تالشاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
5دریافت فایل PDF مقالهتلقیح بذر با سویه های مختلف باکتری هم زیست ریزوبیوم بRhizobium japonicumر تولید دانه سویا Glycin maxدر جهت اهداف کشاورزی پایداردومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
6دریافت فایل PDF مقالهمطالعه و ارزیابی عملکرد مینی تیوبر سیب زمینی تولیدی کلون امیدبخش 3-397009، رقم ملی ساوالان و رقم آگریا (شاهد) به روش براشت تکراریدومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1392
7دریافت فایل PDF مقالهراهکارهای توسعه پایدار گیاهان دارویی در ایرانسومین همایش ملی گیاهان دارویی1392
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی نیاز های اکولوژیکی گیاه دارویی زنیان به منظور کشت و اهلی کردن وجایگزین کردن محصولات بهاره در سیستانسومین همایش ملی گیاهان دارویی1392
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر آرایش کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد کمی گیاه دارویی زنیان Trachyspermum copticumسومین همایش ملی گیاهان دارویی1392
10دریافت فایل PDF مقالهمقایسه جمعیت های دو گونه آگروپیرون (A. desertorum و A. cristatum) از نظر عملکرد بذر و تولید علوفهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر کود ارگانیک مرغی بر عملکرد واجزای عملکرد ذرت دانه ای درشرکت کشت وصنعت ودامپروری مغاندومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
12دریافت فایل PDF مقالهتأثیر استفاده از باکتری نیتراژن بر تولید ژنوتیپ های امیدبخش گندم دیم در منطقه اردبیلسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
13دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تاثیر کود پتاس بر عملکرد و اجزای آن در سیب زمینی رقم آگریاهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات مقادیر و نوع کودهای پتاسیمی در عملکرد کمی و کیفی سیب زمینی و تغییرات کلر در خاک و گیاهی در منطقه اردبیلهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی منابع متحمل به تنش خشکی در ژنوتیپ های عدس در منطقه اردبیل با استفاده از شاخص های حساسیت و تحمل به خشکیهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تجزیه و تحلیل همبستگی و علیت عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در 36 ژنوتیپ عدسهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان توارث پذیری برخی از صفات کمی در گندمهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی با استفاده از روشهای پیشرفته آماری در کلونهای سیبزمینی در منطقه اردبیلاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر تیمار بذر با باکتری های ریزوبیومی و محرک رشدی (PGPR) بر عملکرد سویاسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1394
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی روابط برخی از صفات هوایی و عملکرد دانه در 10 ژنوتیپ کلزا در منطقه زنجانسومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1394
21دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی در ارقام بادام زمینی (Arachis hypogaea) با استفاده از شاخص های ارزیابی تنششاخصهای ارزیابی تنشچهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه عملکرد و برخی از صفات مرفولوژیک در ژنوتیپ های سویا در شمال غرب ایرانچهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
23دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی بر عملکرد و صفات زراعی ارقام بادام زمینی(Arachis hypogaea)دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
24دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عملکرد و برخی از صفات مرفولوژیک ژنوتیپهای سویا در شمال غرب ایراندومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی و گروهبندی ژنوتیپهای کلزا بر اساس روشهای آماری چند متغیرهدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
26دریافت فایل PDF مقالهتاثیر بستر کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم سیب زمینیدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
27دریافت فایل PDF مقالهعکس العمل مینی تیوبر ارقام سیب زمینی تحت تاثیر ترکیبات مختلف بستر کشتدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ترکیبات مختلف بستر کشت بر کلروفیل ارقام سیب زمینی در منطقه اردبیلدومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1394
29دریافت فایل PDF مقالهگروهبندی 12 ژنوتیپ سیب زمینی از لحاظ برخی صفات کمی و کیفی براساس تجزیه کلاستراولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی صفات آگرومورفولوژیکی و کیفی در ارقام و هیبریدهای امیدبخش سیب زمینی در منطقه اردبیلاولین همایش ملی یافته ­های نوین در پژوهش­های کشاورزی و منابع طبیعی1394
31دریافت فایل PDF مقالهمطالعه رفتار مکانیکی نانوکامپوزیت گیاهی حاصل از نشاسته ذرت با آرد چوب پهن برگاندومین همایش ملی دانش و نوآوری در صنعت چوب و کاغذ1397
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی عکس العمل مینی تیوبر سه رقم سیب زمینی متداول منطقه تحت تاثیر ترکیبات مختلف بستر کاشتسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
33دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر ترکیبات مختلف بستر کشت حاصل از خاک های مناطق با کودهای آلی ورمی کمپوست، پیت ماس، خاک جنگل بر خصوصیات کمی مینی تیوبرهای ارقام سیب زمینی در منطقه اردبیلسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393

مقالات رضا تقی زاده در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش شوری بر ارقام برنج (Oryza Sativa L.) در مرحله گیاهچه ای و زایشی تحت شرایط کشت هیدروپونیکفصلنامه زیست شناسی کاربردی1398
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پیش تیمار بذر سویا با باکتری های ریزوبیومی و محرک رشدی بر گره زایی و بهینه سازی مصرف کود نیتروژنفصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران1397
3دریافت فایل PDF مقالهغفاری, مسعود, تقی زاده, رضا, حسن پناه, داود. (1398). تأثیر سطوح مختلف اسید هیومیک و کود NPK بر عملکرد و کیفیت ریزغدههای دو رقم سیب‌زمینی در منطقه اردبیل. دانش کشاورزی وتولید پایدار, 29(3), 209-222.1398
4دریافت فایل PDF مقالهتقی زاده, رضا, جعفری, علی اشرف, ایمانی, علی اکبر, اصغری, علی, چوکان, رجب. (1390). بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های ایرانی علف گندمی بیابانی (Agropyron deserturom) با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی و RAPD. تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران, 19(1), 85-100. doi: 10.22092/ijrfpbgr.2011.76431390
5دریافت فایل PDF مقالهرضا تقی‌زاده ، و رئوف سیدشریفی . تأثیر کود نیتروژن بر کارآیی مصرف کود و اجزای عملکرد در ارقام ذرت. مجله علوم آب و خاک. ۱۳۹۰; ۱۵ (۵۷) :۲۰۹-۲۱۷ 1390
6دریافت فایل PDF مقالهسعیدزاده, فرزین, تقی زاده, رضا, قربان اف, الشاد. (1395). ارزیابی تحمل به شوری تعدادی از ژنوتیپ‌های برنج تحت شرایط غرب استان گیلان (آستارا). تحقیقات غلات, 6(1), 31-41. 1395
7دریافت فایل PDF مقالهداودی, یاشار, تقی‌زاده, رضا. (1399). بررسی اثر پرتوهای گاما با منبع کبالت- 60 بر جوانه‌زنی بذر ذرت. مجله علوم و فنون هسته ای, 41(91), 167-174. doi: 10.24200/nst.2020.1106 1399
8دریافت فایل PDF مقالهالوندیان, سمیه, واحدی, علی, تقی‌زاده, رضا. (1392). بررسی تأثیر امواج فرا صوت و سرمادهی بر جوانه‌زنی بذور گیاه دارویی مورد (Myrtus communis L.). تحقیقات بذر, 3(8), 21-31. 1392
تاریخ ایجاد رزومه: 2 دی 1399 - تعداد مشاهده 163 بار

نمودار تولید سالانه مقالات رضا تقی زاده

تماس با رضا تقی زاده

آدرس ایمیل: taghizadeh.reza@gmail.com
کشور: ایران استان: گيلان شهر: آستارا

به اشتراک گذاری صفحه رضا تقی زاده

پشتیبانی