بررسی صفات فیزیولوژیکی خلر و جو در کشت خالص و مخلوط در شرایط آبی و دیم

سال انتشار:

1394

نوع سند:

مقاله ژورنالی

زبان:

فارسی

مشاهده:

60

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AREOAJ-28-107_012

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1400

چکیده مقاله:

به منظور بررسی برخی صفات فیزیولوژیکی مانند فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت)سوپر اکسید دسموتاز، کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز(و تولید بیومارکرها )مالون دی آلدهید، دی تیروزین، دی هیدروکسی گوانوزین( آزمایشی در سال زراعی ۸۷ - ۸۶ در دو محیط آبی و دیمدرمرکز تحقیقات کشاورزی استان زنجان اجرا گردید. آزمایش با استفاده از دو گیاه علوفه ای خلر و جو در کشت خالص و مخلوط در قالب طرحبلوک های کامل تصادفی با ۵ تیمار و ۴ تکرار انجام گردید. تیمارها عبارت بودند از: ۱- کشت خالص جو) -۲ )Hordeum vulgareL کشت خالص خلر-۳ )Lathyrus sativus( نسبت ۷۵ درصد خلر، ۲۵ درصد جو ۴- نسبت ۵۰ درصد خلر، ۵۰ درصد جو ۵- نسبت ۲۵ درصد خلر، ۷۵ درصد جو. نتایجنشان داد میزان تولید بیومارکرها (مالون دی آلدهید، دی تیروزین، دی هیدروکسی گوانوزین( و فعالیت آنزی مها )سوپراکسید دسموتاز، کاتالاز،گلوتاتیون پراکسیداز( و میزان هدایت الکتریکی در شرایط دیم بیشتر از آبی بود. اندازه گیری آنزیم های آنتی اکسیدانت به عنوان آنزیم های ضدتنش نشان داد که در شرایط دیم با افزایش میزان تولید بیومارکرها، میزان فعالیت آنزیم ها نیز افزایش یافت. همچنین درصد نیتروژن، محتوای آبنسبی و کلروفیل a,b در شرایط آبی بیشتر از دیم بود. در نسب تهای بالاتر کشت خلر و نسب تهای پایین جو در کشت مخلوط، فعالیت آنزی مها، درصدنیتروژن، محتوای آب نسبی و کلروفیل a,b بیشتر و میزان تولید بیومارکرها و هدایت الکتریکی کمتر بود. با افزایش نسبت لگوم در مخلوط فعالیتآنزیم های آنتی اکسیدانت )سوپراکسید دسموتاز، کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز( افزایش و تولید بیومارکرها (مالون دی آلدهید، دی تیروزین، دیهیدروکسی گوانوزین( کاهش یافت. با افزایش نسبت لگوم در مخلوط فعالیت آنزی مهای آنتی اکسیدانت افزایش و تولید بیومارکرها کاهش یافت.یکی از دلایل افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت در نسبت های کشت مخلوط با نسبت بالای لگوم ، وجود باکتری های ریزوبیوم و تاثیر اینباکتر یها در افزایش رادیکال های آزاد اکسیژن م یباشد. لذا برای تثبیت نیتروژن در طول دوره گره سازی و از بین بردن رادیکا لهای آزاد اکسیژن،فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت افزایش یافته و در نتیجه تولید بیومارکرها کاهش یافت.

نویسندگان

سیده سودابهشبیری
سیده سودابه شبیری

محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

داوودحبیبی
داوود حبیبی

، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

علیکاشانی
علی کاشانی

استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

فرزادپاک نژاد
فرزاد پاک نژاد

، دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

حسینجعفری
حسین جعفری

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Arnon, D. I. (۱۹۴۹). Copper enzymes in isolated chloroplasts; polyphenol-oxidase ...
 • Ashraf, M. Y, Azmi, A. R, Khan, A. H and ...
 • Badawi, G. H., Y. Yamauchi, E. Shimada, R. Sasaki, N. ...
 • Basra, A. S and Basra, R. K. (۲۰۱۱). Mechanisms of ...
 • Bogdanov, MF and Bical, MB. (۱۹۹۹). Acarbon column based LCEG ...
 • Casimir Brou,Y., A. Zeze, O. Diouf and Eyletters, M.(۲۰۰۷).Water stress ...
 • Fathi, G., G.K.Mc Donald and Lance, R.C. (۱۹۹۷). Effects of ...
 • Foyer, C.H. and Noctor, G. (۲۰۰۱). Oxygen Processing in photosynthesis: ...
 • Francis, A.J and Alexander, M. (۱۹۷۲). Catalase activity and nitrogen ...
 • Gholami, A., S. Shahsavani and Nezaeat, S. (۲۰۰۹).The of growth ...
 • Ghorbani ghojdi, H. and Ladan Moghadam, A. (۲۰۰۵). Introduction to ...
 • Jamet, A., K. Mandon, A. Puppo and Herouart, D. (۲۰۰۷). ...
 • Jiang, Y. and Huang, B. (۲۰۰۱).Drought and Heat stress injury ...
 • Jose, M. M., C. Preze Gomes and Castro, I.C.N.E. (۱۹۹۹). ...
 • Jin, J., S. h. Ningwei., B. Jinhe and Junping, G. ...
 • Habibi,D.,M. Mashdi Akbar Boojar, A.Mahmoudi, M.R.Ardakani and Taleghani, D. (۲۰۰۴). ...
 • Kazemi nasab, A. N.Khodbandeh, D. Habibi, M. N. Ilikaei and ...
 • Kuroda, M., T. Qzawa and Imagava, H. (۱۹۹۰). Changes in ...
 • Kendall, E.J. and McKersie, B.D. (۱۹۸۹). Free radical and freezing ...
 • Kellos, T.,L.Timar, V. Szilagyi, G. Szalai, G. Galiba and Kocsy, ...
 • Lai, Q.X., Z.Y. Bao, Z. J. Zhu, Q. Q. Qian ...
 • Matamoros, M.A., D.A., Dalton., J. Ramos.,M.R. Clemente., M.C., Rubio and ...
 • Mayoral, M.L., D. Atsmon, D. Shimshi and Gromete-Elharan, Z. (۱۹۸۱). ...
 • Majumdar, S., S. Ghosh, B.R. Glick, E.B.R. Glick and Dumbroff, ...
 • Mazaheri, D.(۱۹۹۴). Intercropping. Tehran University Publications. ۲۶۲p ...
 • Maunuksela, L.(۲۰۰۱).Molecular and physiological characterization of rhizosphere bacteria and Frankia ...
 • Merah, O.(۲۰۰۱). Potential importance of water status traits for durum ...
 • Mirza, N.A., B. Ben Bohlool and Somasegaran, P. (۱۹۹۰). Soil ...
 • Misra, H.P. and Fridovich, I. (۱۹۷۲). The Generation of super ...
 • Nelson, L. M.(۲۰۰۴).Plant growth promoting rhizobacteria(PGPR): Prospects for new inocolants. ...
 • Paglia, D. (۱۹۹۷). Studies on the quantitive trait Dase. J.Lab. ...
 • Pan, Y., L.J. Wn, Yu, z.l. ( ۲۰۰۶). Effect of ...
 • Phazeli,F. M.Ghorbanli and Niknam, V. (۲۰۰۵). Effects of drought stress ...
 • Rafiei,H., D. Habibi. N. Khodabandeh, J. Daneshian, M. Mashhadi akbar ...
 • Saei,M., D. Habibi, M. Mashhadi akbar boojar, A.Mahmoodi and Ardekani, ...
 • Sayeed Akhtar.M and Siddiqui, A. (۲۰۰۸). Biocontrol of a root- ...
 • Santos, R., D. Herouart, A. Puppo and Touati, D. (۲۰۰۰). ...
 • Santos, R., T. Franza, M.L. Lapotte, C. Sauvage, D. Touati ...
 • Santiago, L.S., T.S. Lau, P.J. Melcher, O. Colin and Goldsein, ...
 • Sigaud, S., V. Becquet, P. Frendo, A. Puppo and Herouart, ...
 • Serpil, U., and Ozlem Cekic, F. ( ۲۰۰۵).Changes in antioxidative ...
 • Steven, A. K. and Joseph, M. H. (۱۹۷۸). Lipid peroxidase ...
 • Tanaka, K., R. Masuda, T. Sugimoto and Z. Sakak.(۱۹۹۹). water ...
 • Valentovic, P., M. Luxova, L. Kolarovic and Gasparikova, O. (۲۰۰۶). ...
 • Walling, I., W.,Van.Vark, V.J.G. Houba and Vander lee, J.J. (۱۹۸۹). ...
 • Yong,T., L. Zongsuo, S. Hongbo and Feng, D. (۲۰۰۶).Effect of ...
 • Zebri, G., J.A. Morgan and Lecain, D.R. (۱۹۹۱).Gas exchange and ...