خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشکده پسته

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 295
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 374
رتبه علمی در کل کشور: 498
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 41
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده پسته

اثر تنش خشکی بر فلورسانس، مقدار و شاخص کلروفیل چهار پایه دانهالی پسته نوشته حسین حکم آبادیتاثیر جمعیت های مختلف برخی عوامل پروبیوتیک بر آنزیم های دخیل در مقاومت، جذب عناصر کم مصرف و میزان کلروفیل و کارتنوئید در پسته نوشته محمد مرادیبررسی نقش آفلاتوکسین در بی ثباتی بازار پسته و محاسبه تمایل به پرداخت جهت کاهش آلودگی نوشته محمد عبداللهی عزت آبادیتاثیر کاربرد اسید هیومیک بر ویژگی‎های رشدی ، کیفیت و عملکرد پسته نوشته حمید علی پور و سید جواد حسینی فردتاثیر کمپوست ضایعات پسته و قارچ میکوریز بر رشد رویشی و وضعیت تغذیه ای دانهال های پسته در یک خاک شور-سدیمی نوشته مژده حیدری صالح آبادجداسازی و شناسایی جدایه های غیرتوکسین زای Aspergillus flavus وA. parasiticus از مزارع بادام زمینی آستانه اشرفیه (استان گیلان) نوشته محمد مرادینوسان جمعیت های متعلق به بخش های فلاوی و نیگری قارچ آسپرژیلوس روی میوه پسته در استان کرمان نوشته محمد مرادی و حیدر معصومیمروری بر آلودگی نماتد مولد گره ریشه در باغ های پسته ی رفسنجان نوشته حسین فریور مهین و مهدی مرادیاثر محلول پاشی سیلیکات پتاسیم درپسته دررقم شاهپسند نوشته حسین حکم آبادیThe Effects of Chemical Fertilizers on Composting process of Pistachio Waste نوشته Marieh Nadi و Mohamad Moradi و Najmeh Pakdaman و Amanollah Javanshahاثر مصرف خاکی منابع مختلف بور (اسیدبوریک، هیومات بور، بورات سدیم، کلات اتانول آمین) بر ویژگیهای کمی ارقام پسته (Pistacia vera) در منطقه بجستان نوشته حسین حکم آبادیتنوع ملکولی و روابط ژنتیکی ارقام پسته ایرانی و خارجی با استفاده از نشانگرهای هدفمند مبتنی بر CAAT-box ژن ها نوشته محسن حیدریارزیابی خواص حسی شیر پسته حاوی ژل آلوئه ورا نوشته احمد شاکر اردکانیپارازیتوییدهای اولیه و ثانویه آفت پروانه چوبخوار پسته (I) (گزارش کوتاه علمی) نوشته محمدرضا مهرنژادپارازیتوییدهای اولیه و ثانویه آفت پروانه چوبخوار پسته (II) (گزارش کوتاه علمی) نوشته محمدرضا مهرنژادپارازیتویید های شب پره پوستخوار میوه پسته (گزارش کوتاه علمی) نوشته محمدرضا مهرنژادبررسی تاثیر دما و تراکم میزبان بر میزان تغذیه و زادآوری سن شکارگر Hem.: Anthocoridae)) Anthocoris minki pistaciae نوشته محمدرضا مهرنژادچهار گونه عمده سن Miridae روی درختان پسته در ایران (گزارش کوتاه علمی) نوشته محمدرضا مهرنژادفراوانی پارازیتوییدهای دو گونه سن عمده درختان پسته در استان کرمان (گزارش کوتاه) نوشته محمدرضا مهرنژادپراکنش سویه های غیرتوکسین زای قارچ Aspergillus flavus در مناطق پسته کاری ایران نوشته محمد مرادی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از پژوهشکده پسته

تکنیک تولید کره از مغز پسته برشته ()فعالیتهای موسسه تحقیقات پسته از بدو تاسیس تاکنون (1373)بررسی وجود قارچ میکوریزا( وسیکولار- آرباسکولار) در مناطق پسته کاری کشورواثرآن بر روی جذب فسفر و رشد گیاه پسته (1379)گزارش نهایی طرح تعیین مناسبترین زمان برداشت پسته بمنظور بهینه کردن کیفیت محصول در رقم اوحدی (1379)گزارش نهایی طرح بررسی اثر حشره کش پراید روی پسیل پسته و اثرات جنبی آن روی زنبورهای پارازیتویید پسیل در باغات پسته (1378)گزارش نهایی طرح جمع آوری و شناسایی فون کنه های پسته استان کرمان (1379)گزارش نهایی طرح تعیین نظام ارتباطات موثر ترویجی پسته کاران شهرستان رفسنجان (1378)گزارش نهایی طرح مقایسه روشهای مختلف خشک کردن پسته اوحدی (1378)گزارش پژوهشی سال ‮‭1377‬موسسه تحقیقات پسته (1377)گزارش نهایی طرح بررسی اثرات پایه و پیوندک پسته(مرحله دوم) (1379)گزارش پژوهشی سال ‮‭1379‬ موسسه تحقیقات پسته کشور (1380)خصوصیات و ویژگیهای برخی از ارقام مهم پسته ایران (1381)ارتباط بین تاریخ تشکیل پسته های زودخندان و تغییر در خصوصیات ظاهری و آلودگی آنها به آفلاتوکسین در سه رقم پسته تجاری ایران (اوحدی، کله قوچی و احمد آقایی) (1382)تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل گیاه مرجع ‭Eto ‬چمن (1382)بررسی امکان تهیه پایه های هیبرید مقاوم به فیتوفترا‭(Phytophthora drechsleri) ‬نماتدهای مولد غده ریشه پسته (1382)تعیین نیاز سرمایی سه رقم تجاری پسته (اکبری، اوحدی و کله قوچی) (1383)بررسی بیولوژی و پراکندگی سوسک شاخک بلند ‭Calchaenesthes pistacivora ‬در مناطق پسته کاری و رویشگاههای بنه استان کرمان (1383)معرفی بورس پسته (1383)اقتصاد استفاده از دستگاههای آب شیرین کن در مناطق پسته کاری (1384)استفاده از مواد شیمیایی به منظور غلبه بر کمبود نیاز سرمایی درختان پسته (1384)تامین نیاز سرمایی و اهمیت آن در پسته (1384)بررسی بیولوژی، خسارت و شناسایی دشمنان طبیعی زنبور طلایی مغزخوار پسته ‭(Megastigmus pistaciae) ‬در منطقه قزوین . (1384)نشریه فنی - ترویجی بررسی قارچ ریشه و کاربرد آن در کشاورزی (1384)بررسی فرمون های جنسی سن های سبز پسته‭. Brachynema signatum ‬و ‭B. germari ‬در استان کرمان (1384)بررسی وضعیت پارازیتیسم زنبورهای پارازیتویید ‭(.Trissolcus agriope psix sp) ‬بر روی تخم 5 گونه سن در شرایط آزمایشگاهی (1385)بررسی تعیین راهکارهای علمی جهت کاهش و حذف آفلاتوکسین در پسته های صادراتی ایران (1382)بررسی اثر تغییر سیستم آبیاری از روش سطحی به قطره ای روی درختان پسته (1385)راهنمای نمونه برداری آب، خاک و برگ در باغ های پسته (1385)استفاده از کودهای آلی در مناطق پسته کاری کشور (1380)بررسی استفاده از سیستم چاهک معکوس انتخابی در محافظت باغهای پسته از خسارت سرمای بهاره (1386)