Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 234
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 518
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 44
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1بررسی پراکنش فیتوپلانکتون های حوزه جنوبی دریای خزرفصلنامه علوم محیطی1383
2تاثیر سطوح مختلف پربیوتیک گروبیوتیک(GroBiotic®-A) ، بر فعالیت ضد باکتریایی و برخی از شاخص های ایمنی موکوس فیل ماهیان (Linnaeus, ۱۷۵۴) Huso huso جوان پرورشی
مجله بهره برداری و پرورش آبزیان1393
3مقاله علمی – پژوهشی: برخی عوامل خطرساز بر تولید ماهیان قزل آلای رنگین کمان با تاکید بر شاخص های میکروبی و فلزات سنگین آب مزارع حاشیه رودخانه هراز
مجله علمی شیلات ایران1400
4Research Article: The Study on Dinocysts in the southern coastal waters of Caspian Sea
مجله علوم شیلات ایران1400
5Age and growth of Alburnus mossulensis Heckel, ۱۸۴۳ in Azad Dam Reservoir and Komasi River in Kordestan Province, Iranمجله علوم شیلات ایران1398
6Research Article: Population dynamics of stellate sturgeon Acipenser stellatus Pallas, ۱۷۷۱ in the southern Caspian Sea

مجله علوم شیلات ایران1399
7ارزیابی ارزش غذایی پنیرماهی تولید شده از ماهی فیتوفاک Hypopthalmichthys molitrix

دوماهنامه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1394
8ارزیابی صید و ذخایر کیلکای معمولی Clupeonella cultriventris caspiaدر سواحل ایرانی دریای خزر (۹۸-۱۳۹۷)

مجله بهره برداری و پرورش آبزیان1400
9شناسایی انگلهای مشترک ) زئونوز( کپورماهیان )Alburnus chalcoides, Rutilus frisii, Capoeta razii) و شگ ماهیان (Alosa braschnikowi, Clupeonella grimmi)در حوزه جنوبی دریای خزر
هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران1399
10شیوع و ویژگیهای مولکولی برخی باکتریهای بیماریزا گرم منفی در قزل آلا مزارع پرورش ماهی استان مازندران
هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران1399
11بررسی رفتار تغذیه ای و ارجحیت غذایی شانه دار Mnemiopsis leidyi دریای خزر از گونه های زئوپلانکتون در شرایط آزمایشگاهی

فصلنامه محیط زیست جانوری1389
12کلون سازی مولکولی ژن های luxA وluxB باکتری Vibrio fischeri
فصلنامه محیط زیست جانوری1390
13بررسی تغییرات ذخایر ماهی کیلکای آنچوی ((Clupeonella engrauliformis در سواحل ایرانی دریای خزر طی سالهای ۱۳۷۴تا ۱۳۹۰

مجله علمی شیلات ایران1391
14بررسی امکان تولید پلت های غذایی برای ماهی کپورمعمولی پرورشی (Cyprinus carpio) در مرحله پرواری با تاکید بر جذابیت و استحکام

فصلنامه محیط زیست جانوری1393
15بررسی برخی فاکتورهای ساختار جمعیت سیاه ماهی خالدار (Capoeta trutta) در رودخانه گاماسیاب همدان
فصلنامه محیط زیست جانوری1393
16کاربرد مدل تصمیم گیری چندمعیاره در رتبه بندی کیفی رودخانه ها در زمان رهاسازی بچه ماهی سفید Ruitilus Frissi kutum (مطالعه موردی سواحل ایرانی دریای خزر)
فصلنامه محیط زیست جانوری1394
17بررسی عوامل محیطی موثر بر روند مهاجرت تولیدمثلی دهان گرد دریای خزر (Caspiomyzon wagneri Kessler, ۱۸۷۰) در رودخانه شیرود، استان مازندران
فصلنامه محیط زیست جانوری1394
18بررسی استفاده از مکمل گیاهی اشتهاء آور در غذای پلت شده به منظور افزایش وزن ماهی کپورمعمولی (Cyprinus carpio L.۱۹۷۸) در مرحله پرواری

فصلنامه محیط زیست جانوری1395
19تاثیر مصرف پودر سیر خام (Allium sativum) بر شاخص های رشد، بازماندگی و ترکیب بدن میگوی پا سفید ((Litopenaeus vannamei پرورش یافته با آب دریای خزر
مجله علمی شیلات ایران1395
20بررسی پراکنش، تراکم و زی توده بزرگ موجودات بنتیکی در محل استقرار پرورش ماهی در قفس در سواحل جنوبی دریای خزر (آبهای مازندران-کلارآباد)


مجله علمی شیلات ایران1395
21مطالعه اثرات ضد باکتریایی برخی از عصاره های گیاهی بر باکتری یرسینیا راکری در شرایط آزمایشگاهی Yersinia ruckeri
مجله علمی شیلات ایران1395
22مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب در دریاچه پشت سد آزاد سنندج بمنظور فعالیت های شیلاتی

مجله علمی شیلات ایران1395
23بررسی شاخص های تولیدات اولیه با تاکید بر کلروفیل-آ و وزن تر (Biovolume) فیتوپلانکتون در اکوسیستم ساحلی دریای خزر-منطقه گهربارانمجله علمی شیلات ایران1396
24پایش کیفیت آب و پدیده تغذیه گرایی دریاچه سد مخزنی آزاد سنندج با استفاده از شاخص کیفیت آب ایران و شاخص غنی شدگی کارلسون بمنظور فعالیت های آبزی پروری
مجله علمی شیلات ایران1396
25جانمایی مکان های مناسب برای استقرار قفس های پرورش ماهیان در آب های ایرانی دریای خزر


مجله علمی شیلات ایران1396
26استفاده از روش شیمیایی به منظور تولید پروتئین آبکافت شده از امعاء و احشاء فیتوفاگ (Hypophthalmichthys moltirix) و استفاده از آن به عنوان محیط کشت Listeria monocytogenes
مجله علمی شیلات ایران1396
27تاثیر باکتری Lactobacillus بر شاخص های رشد، بقاء و مقاومت ماهی قزل آلای رنگین کمان (Onchorhynchus mykiss) در برابر باکتری Streptococcus iniae

مجله علمی شیلات ایران1396
28شناسایی و تنوع گونه ای ماهیان در خلیج گر گان
مجله علمی شیلات ایران1397
29اثرات برخی پارامترهای فیزیکی- شیمیایی آب و رسوبات بستر بر تراکم و زی توده گونه (Annelida, Spionidae) Streblospio gynobranchiata در جنوب شرقی دریای خزر (منطقه گهرباران)مجله علمی شیلات ایران1398
30سن، رشد و مقدار زی توده ماهی سفید (Rutilus frisii, Kamensky, ۱۹۰۱) در آبهای ایرانی دریای خزر
مجله علمی شیلات ایران1398

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

کنفرانسهای برگزار شده پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

تاکنون 1 کنفرانس توسط پژوهشکده اکولوژی دریای خزر برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای پژوهشکده اکولوژی دریای خزر به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

  آمار سالانه پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

  نمودار انتشار سالانه مقالات

  همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

  شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
  بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران پژوهشکده اکولوژی دریای خزر تاکنون با 147 پژوهشگر از 40 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

  تعداد نویسندگان در رده های مختلف

  همکاری پژوهشگران پژوهشکده اکولوژی دریای خزر در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
  • 154 مقاله نویسنده اول
  • 104 مقاله نویسنده دوم
  • 104 مقاله نویسنده سوم
  • 88 مقاله نویسنده چهارم
  توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازپژوهشکده اکولوژی دریای خزر در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

  آخرین افراد مهم علمی این مرکز

  منابع آمار

  پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,400,220 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

  همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

  دقت تحلیلها

  سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

  سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
  پشتیبانی