خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 255
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2
رتبه علمی در کل کشور: 542
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 44
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

Short Communication: Inhibitory effects of the Iranian propolis ethanolic extract on different life stages of two Saprolegnia parasitica isolates recovered from rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) eggs نوشته M. Ghiasiمطالعه ترکیب گونه ای، تراکم و زی توده زئوپلانکتون های گروه گردان تنان، آغازیان و مروپلانکتون ها در حوضه جنوبی دریای خزر (ناحیه بابلسر) نوشته ابوالقاسم روحیتعیین سهم منبع طبیعی و انسان ساخت عناصر فلزی مس، روی، سرب و کادمیم در رسوبات سطحی سواحل ایرانی دریای خزر با استفاده از استخراج پی درپی نوشته حسن نصراله زاده سارویبررسی فراوانی و تنوع زیستی جوامع زئوپلانکتونی در استخرهای پرورش ماهیان گرمابی استان مازندران نوشته فاطمه سادات تهامی و مژگان روشن طبری و علیرضا کیهان ثانیتغییرات ساختار شاخه Bacillariophyta در پیرامون قفس دریایی پرورش ماهیان واقع در جنوب دریای خزر- نوشهر نوشته علیرضا کیهان ثانیبررسی صید شبانه و روزانه کشتی ترالر در آب های شمالی دریای عمان (استان سیستان و بلوچستان) نوشته رحیمه رحمتیمروری بر شاخص های تغذیه ای ماهی یال اسبی سر بزرگ Trichiurus lepturus در دریای عمان نوشته رحیمه رحمتیارزیابی شاخص های تنوع زیستی و پراکنش گونه های آبزیان تور ترال کف در آب های استان هرمزگان نوشته رضا دریانبردارزیابی اثر ضدمیکروبی نانو ذرات بر افزایش انبارمانی دوغ نوشته Reza SafariSurvey of parasitic fauna of different ornamental freshwater fish species in Iran نوشته Milad AdelParasitic infection in various stages life of cultured Acipenser persicus نوشته Milad Adel و Reza Safari و Zahra Yaghoubzadeh و Hassan FazliResearch Article: Effect of dwarf elder (Sambucus ebulus) to improve hemato-immunological and biochemical parameters and resistance against Yersinia ruckeri in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) نوشته M. Ghiasi و M. Binaii و S. Mirmazloomiبررسی میزان تجزیه بیولوژیک آنتراسن (Antheracen) توسط باکتری های جداسازی شده از مصب رودخانه تجن نوشته رضا صفریمطالعه نوسانات و ترکیب جمعیتهای غالب زوپلانکتون در مزارع پرورش ماهیان گرم آبی مازندران نوشته فاطمه سادات تهامی و احترام السادات علوی طبری و مجید ابراهیم زادهمطالعه کیفیت آب و توان تولید اولیه آب پشت سد میجران نوشته فاطمه سادات تهامی و ابوالقاسم روحی و احترام السادات علوی طبری و احد احمدنژاد چهرهبررسی فلزات سنگین غیر ضروری در آبهای سواحل ایرانی دریای خزر نوشته مریم رضائی و حسن نصراله زاده ساروی و حوریه یونسی پور و شراره فیروزکندیان و مهدیه بالوئی و غلامرضا رازقیانبررسی وضعیت ذخایرکیلکای معمولی Clupeonella cultriventris caspia در سواحل ایرانی دریای خزر (۱۴۰۰-۱۳۹۹) نوشته علی اصغر جانباز و حسن فضلیارزیابی تاثیر پروبیوتیک Bio-Aqua ® بر عملکرد رشد ، ترکیب شیمیایی ، پارامترهای ماهی کپور نقره (Hypophthalmichthys molitrix) و پارامترهای غیر بیولوژیکی آب پرورش نوشته رضا صفریتولید نانولیپوزوم های حامل نایسین با پوشش کیتوزان و ارزیابی خواص فیزیکی و ضدباکتریایی محصول علیه Bacillus cereus و Staphylococcus aureus نوشته رضا صفریمقاله علمی – پژوهشی: ارزیابی تجویز جیره ای ترکیب گزنه (Urtica dioica) و آقطی (Sambucus ebulus) بر شاخص های رشد، خون، ایمنی و بازماندگی کپور معمولی (Cyprinus carpio) در مواجهه با آئروموناس هیدروفیلا (Aeromonas hydrophilla) نوشته محمد بینائی و مریم قیاسی و فرشیده حبیبی

کنفرانسهای برگزار شده پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

تاکنون 1 کنفرانس توسط پژوهشکده اکولوژی دریای خزر برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای پژوهشکده اکولوژی دریای خزر به صورت زیر است: