خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 18
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 346
رتبه علمی در کل کشور: 823
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 69
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری

مقایسه میزان عناصر غذایی در هسته ارقام مختلف خرمای داخلی و خارجی نوشته Mohammadreza PourghayoumiReproductive and developmental parameters of Aenasius bambawalei (Hymenoptera: Encyrtidae) as affected by temperature نوشته Sara ZarghamiDecision-making system for the management of date inflorescence rot disease caused by Mauginiella scaettae نوشته Masoud Latifian و Majid Amaniخصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه چندین رقم خرما و تاثیر آن بر حساسیت به Oligonychus afrasiaticus (Acari: Tetranichydae) در جنوب ایران نوشته رحیم خادمیطراحی و ساخت دستگاه هرس درخت خرما از سطح زمین مجهز به دو نوع عامل برش قیچی و اره ای نوشته احمد مستعانطراحی و ساخت دستگاه هرس درخت خرما از سطح زمین مجهز به دو نوع عاملبرش قیچی و اره ای نوشته احمد مستعانارزیابی جمعیت گونه های رایج آفات انباری در میوه خرمای رقم زاهدی بر اساس روش طیف سنجی نوشته مسعود لطیفیانمطالعه نقش مدیریت زراعی بر تراکم جمعیت زنجرک خرما Ommatissus lybicus Bergevin (مقاله انگلیسی) نوشته مسعود لطیفیانپپراکنش پهنه ای و ارزیابی مدل نمونه برداری پیاپی برای کرم میوه خوار خرما Batrachedra amydraula روی میوه شش رقم تجاری خرما در ایران نوشته مسعود لطیفیانBiochemical and physicochemical properties of some date palm (Phoenix dactylifera) fruit cultivars نوشته Aziz Torahi و Mohammadreza Pourghayoumiپیش نگری تغییرات قلمروی کشت خرمای گنطار و حلاوی در ایران در قرن بیست و یکم نوشته عزیز تراهیاثر محلول پاشی پوتریسین، اسپرمیدین و بنزیل آدنین بر میوه نشینی و عملکرد خرمای کشت بافتی رقم برحی نوشته مریم بروجردنیا و عزیز تراهی و سیدسمیح مرعشیبررسی اثر سیتوکنین ها بر باززایی نخل خرما رقم برحی از طریق کشت نوک شاخه در شرایط درون شیشه ای نوشته عزیز تراهیاثر غلظت های مختلف نیترات کلسیم و نیترات پتاسیم بر جوانه زنی دانه گرده ارقام خرما نوشته مریم بروجردنیاتدوین جدول نیازهای رویشی خاک و زمین نما برای خرما به منظور استفاده در ارزیابی تناسب اراضی نوشته حجت دیالمیتعیین تابع تولید برتر آب-شوری-عملکرد ماده خشک در دوره رشد رویشی خرما نوشته مجید علی حوریچارچوبی نوین برای توسعه مکانیزاسیون تولید خرما نوشته احمد مستعاناثرات پرتودهی روی بیماری های مهم پس از برداشت میوه انبه نوشته مجید امانی و محمدرضا گرشاسبی و مسعود لطیفیان

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری

نگاهی بر علل خشکیدگی خوشه خرما (1378)بررسی وضعیت خرما در استان فارس (1377)گزارش نهایی طرح بررسی امکان تاثیر جریان هوا با گذاشتن قاب چوبی در داخل خوشه ها در جلوگیری از ریزش خرمای مضافتی جیرفت (1377)گزارش نهایی طرح بررسی اثرات گرده ارقام مختلف بر خواص کمی و کیفی خرمای هلیله ای (1377)گزارش نهایی بررسی اثرات سطح برگ و تنظیم کننده های رشد بر جلوگیری از ریزش خرمای رقم مرداسنگ (1378)گزارش نهایی بررسی و تعیین مناسبترین زمان گرده افشانی در خرمای مضافتی (1377)بررسی و مقایسه عملکرد ارقام خرما در ایستگاه کشاورزی حاجی آباد (1378)بررسی و مقایسه عملکرد ارقام خرما در ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب (1378)گزارش نهایی بررسی اثرات نوع پوشش در گیرایی گیاهچه های حاصل از کشت بافت خرمای برحی در خزانه و پس از آن در زمین اصلی (1379)بررسی وتعیین مناسبترین زمان گرده افشانی در خرمای شاهانی (1380)نگاهی بر علل پوسیدگی و ترشیدگی میوه خرما و راهکارهای آن (1380)کنار ‭".Zizyphus sp "‬ (1379)نماتدهای پارازیت موز و کنترل آنها (1380)موریانه های زیان آور و روشهای کنترل آنها (1380)گزارش پژوهشی سال ‮‭1379‬ موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری کشور (1380)گزارش نهایی بررسی و تعیین مناسبترین روش تنک میوه در خرمای استعمران (1381)بررسی اثرات نوع و زمان پوشش خوشه های خرما در جلوگیری یا کاهش احتمالی خسارت عارضه خشکیدگی خوشه خرما (1382)بررسی مقدماتی نقش عوامل مدیریت زراعی بر شدت آلودگی آفات و بیماریهای مهم خرما در استان خوزستان (1382)گزارش طرح پایلوت: بررسی اثر محلول پاشی سولفات پتاسیم، نیترات پتاسیم و سولفات منگنز بر عارضه خشکیدگی و پژمردگی خوشه خرما، خصوصیات کمی میوه و عملکرد رقم توری (1383)بررسی اثرات نحوه تنک و نوع پوشش بر عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما (1383)بررسی اثرات چند تنظیم کننده رشد بر عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما (رقم مضافتی و کبکاب) (1385)بررسی وضعیت عناصر غذایی در باغات سالم و آلوده به عارضه خشکیدگی خوشه خرما (1385)بررسی تعیین حد بهینه و تشخیص علایم کمبود عناصر غذایی روی نهالهای خرمای رقم زاهدی (1386)بررسی شناسایی، ارزیابی و معرفی پایه های نر برتر خرمای استان خوزستان (1387)بررسی اثر چند حشره کش جدید مجاز در کنترل کرم میوه خوار خرما (1388)خرما (1388)طراحی و ساخت گرده افشان الکتریکی نخل خرما (1388)بررسی اثرات پرتودهی روی آفات انباری، خواص کمی و کیفی و عمر ماندگاری خرمای رقم سایر (1388)بررسی تاثیر نوع و زمان پوشش دهی خوشه بر روی بهبود خواص میوه و کاهش خسارت آفات و بیماری های مهم میوه رقم مهم تجاری خرما (1388)شناسایی و تهیه نقشه پراکنش ارقام مختلف خرمای ایران (منطقه بلوچستان) (1390)