خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 287
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 201
رتبه علمی در کل کشور: 512
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 42
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

برزگر، رقم جدیدگندم آبی با سازگاری و پایداری عملکرد بالا، مناسب اراضی شور در اقلیم معتدل کشور نوشته حسین اکبری مقدمتابان، رقم جدید گندم دوروم مناسب برای کشت در مناطق گرم و خشک جنوب ایران نوشته حسین اکبری مقدمشبرنگ، رقم جدید گندم دوروم مناسب برای کشت در اقلیم گرم و خشک جنوب ایران نوشته حسین اکبری مقدم و حسن رستمیمهرگان، رقم جدید گندم نان مقاوم به زنگ زرد، قهوه ای و سیاه، باکیفیت نانوایی بالا، مناسب کشت در نظام های زراعی اقلیم گرم و خشک جنوب ایران نوشته حسین اکبری مقدمنارین، رقم جدید گندم آبی با سازگاری و عملکرد بالا مناسب برای مناطق با تنش شوری خاک وآب در اقلیم معتدل و معتدل گرم کشور نوشته حسین اکبری مقدمبرات، رقم جدید گندم نان مناسب کشت در مناطق آبی اقلیم گرم و خشک جنوب ایران نوشته حسین اکبری مقدمدلگان رقم جدید کلزا با پتانسیل عملکرد دانه بالا برای کشت در مناطق گرم و خشک جنوب کشور نوشته حمید رضا فنایی و حسین اکبری مقدم و محمد خواجه داد کشته گربررسی هرس تعادلی و هرس سبز بر صفات کمی انگور ’یاقوتی‘ در منطقه سیستان نوشته منصور فاضلی رستم پوربررسی تاثیر کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی بر برخی خصوصیات کمی و کیفی سه رقم آفتابگردان (Heliantus annuus L.) نوشته حمیدرضا فناییاثر بیماری سیاهک پنهان (سخت) بر صفات فنولوژیک، فیزیولوژیک و زارعی ارقام جو نوشته بهنام بخشینقش سامانه های سطوح آبگیر باران در توانمندسازی جوامع روستایی نوشته منصور جهان تیغمدیریت جامع آبخیز و تجارب کشورهای توسعه یافته نوشته منصور جهان تیغکاربرد روش آماری چند متغیره در شناسایی صفات موثر بر عملکرد خربزه در شرایط تنش خشکی نوشته نادر محمدی نیا و ابوالقاسم مرادقلی و خداداد ده مرده و حبیب شیخاثر سامانه آبیاری قطره ای نواری بر مدیریت مصرف آب در کانون های اصلی تولید خربزه در کشور نوشته غلامعلی کیخااثر شدت هرس تعادلی و هرس سبز بر برخی صفات فیزیولوژیکی، کیفی و عملکرد انگور یاقوتی (Vitis ‎vinifera L.‎) در منطقه سیستان نوشته منصور فاضلی رستم پورپایش آفات جنگل ها و مراتع حوزە ایرانی-تورانی منطقە سیستان نوشته منصور سارانیتاثیر محلول پاشی هیومیک اسید بر ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی و عملکرد گیاه لوبیای سیاه تحت رژیم های مختلف آبیاری نوشته خداد دهمردهمقایسه عملکرد سورگوم دانه ای رقم فومن با سورگوم محلی زابل در مزارع زارعین منطقه سیستان نوشته احمد قاسمی و محمود محمدقاسمی و محمدرضا نارویی راد و بهنام بخشیپیامدهای واگذاری مدیریت بهره برداری و نگهداری شبکه آبیاری دشت سیستان بر پایه تئوری سیستم خاکستری نوشته محمود محمدقاسمی و احمد قاسمیتعیین رویشگاه بالقوه تاغ در منطقه سیستان با استفاده از GIS نوشته علیرضا راشکی

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

سیستان و وضعیت کشاورزی آن (1367)گزارش پژوهشی غلات سال زراعی ‮‭1369 -70‬ (1370)گزارش نهایی طرح آزمایشات به نژادی گندم نان ()گزارش نهایی طرح بررسی و مطالعه توده های دورگ و نسلهای در حال تفکیک گندم نان ()گزارش نهایی طرح: بررسی ارقام و لاین های گندم نان در آزمایشات مقایسه عملکرد (1375)گزارش نهایی طرح بررسی ارقام و لاین های گندم نان در آزمایشات بین المللی ()گزارش نهایی طرح بررسی اثر دور و عمق آبیاری بر عملکرد و اجزا عملکرد کلزا در منطقه سیستان (1381)گزارش نهایی طرح بررسی ارقام و لاین های گندم نان در بلوکهای دورگ گیری و نسل ‭F1‬ ()گزارش نهایی بررسی و ارزیابی عملکرد ارقام سیب زمینی در منطقه بلوچستان (1378)گزارش نهایی مطالعاتی در جامعه علفهای هرز مزارع گندم و جو سیستان‭Studies on weed flora of the Wheat ‬ (1378)گزارش نهایی طرح بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام کلزا (1379)گزارش نهایی بررسی اثر تاریخ کاشت بر روی ارقام بهاره کلزا در ایرانشهر (1381)گزارش نهایی طرح بررسی صفات کمی و کیفی و مقایسه عملکرد ارقام و لاینهای گندم دوروم در آزمایشات مقایسه عملکرد سال زراعی ‮‭1379-80‬ (1381)گزارش نهایی طرح بررسی صفات کمی و کیفی ومقایسه عملکرد ارقام و لاینهای گندم دوروم در آزمایشات بین المللی سال زراعی ‮‭1379-80‬ (1381)گزارش نهایی بررسی و مقایسه عملکرد ارقام موز (1381)گزارش نهایی طرح بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام فلفل در بلوچستان (1381)بررسی اثر الگوی کاشت و میزان بذر بر عملکرد و اجزا عملکرد هیبرید ‭401 Hyola ‬در شرایط آب و هوایی منطقه سیستان (1382)بررسی صفات کمی و کیفی لاینها و ارقام جو لخت در آزمایشات مقایسه عملکرد (1382)بررسی صفات کمی و کیفی و مقایسه عملکرد ارقام دوروم در آزمایش بین المللی ‭(IDYN)‬ (1382)بررسی و مقایسه عملکرد ارقام تریتیکاله در آزمایشات بین المللی (1382)بررسی اثرات تاریخ کاشت بر عملکرد ارقام سورگوم علوفه ای جدید (1383)تعیین مدیریت مناسب آبیاری گندم (1383)مقایسه عملکرد ارقام پیشرفته گلرنگ در شرایط زارعین منطقه زابل (1383)بررسی ارقام گلرنگ در کشت پاییزه از نظر عملکرد دانه و روغن (1383)بررسی صفات کمی ارقام و لاین های گندم بهاره درآزمایشات بین المللی (1383)بررسی صفات کمی ارقام و لاین های گندم بهاره درآزمایشات بین المللی (1383)گزارش نهایی طرح بررسی و مقایسه عملکرد ارقام و لاین های گندم دوروم در آزمایشات بین المللی ()بررسی و انتخاب در نسلهای در حال تفکیک گندم نان و ارزیابی لاین های خالص در شرایط تنش های محیطی (1384)تعیین آستانه خسارت اقتصادی علفهای هرز در پیاز (1384)بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزا عملکرد ارقام گلرنگ در کشت پاییزه (1384)