Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آمار تولید علم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

صفحه اول علم سنجی

آمار مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 142
آمار طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 190
رتبه مرکز از نظر تولید علم در کل کشور: 622
رتبه مرکز از نظر تولید علم در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 52
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

بخش زیر تعدادی از آخرین مقالات تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این مقالات لزوما آخرین مقالات تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند مقاله اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

ردیفعنوان مقالهنام پژوهشگراننام کنفرانسسال نشر
1بررسی تاثیر قدرت بذر بر فعالیت آنزیم کاتالاز و پراکسداز دو رقم کلزا
اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران1400
2نقش هیدروپرایم بر فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز گیاهچه دو رقم کلزا
اولین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر ایران1400
3بررسی پراکنش سپتوریوز برگی گندم و ارزیابی مقاومت ارقام نسبت به آن در استان گلستان
مجله آفات و بیماریهای گیاهی1397
4اثر تراکم بوته یولاف وحشی (Avena ludoviciana L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه سه رقم گندم
فصلنامه علوم زراعی ایران1390
5اثر سطوح مختلف صمغ گوار و آنزیم بتا ماناناز بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی
فصلنامه پژوهش های علوم دامی1401
6اثر محلول پاشی روی، آهن و منگنز بر عملکرد و محتوای عناصر غذایی دانه گلرنگ (Carthamus tinctorius L.)
فصلنامه علوم زراعی ایران1396
7تجزیه پایداری برخی از ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) با شاخص ها و نمودارهای روش امی
دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1400
8اثر مصرف توام کود فسفری و باکتری افزاینده رشد گیاه بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندم نان در مهران
نشریه پژوهش های خاک1392
9بررسی تنوع ژنتیکی و برآورد شاخص های تحمل به خشکی در برخی ژنوتیپ های ذرت
هفدهمین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1400
10تاثیر پودرگیاه دارویی کنگر فرنگی (Cynara scolymus) بر عملکرد، جمعیت میکروبی ایلئوم، آنزیم های کبدی و سیستم ایمنی جوجه های گوشتی در شرایط تنش سرمایی
فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران1399
11بررسی پایداری عملکرد دانه ژنوتیپ های عدس دیم با روش های پارامتری و ناپارامتری
فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق)1400
12پاسخ گندم به کاربرد مواد محرک رشد گیاهی در شرایط تنش خشکی
هفدهمین کنگره علوم خاک ایران و چهارمین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه "تجدید حیات حکیمانه خاک و حکمروائی حکیمانه آب"1400
13بررسی اثر سد کرخه بر منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل GMS (مطالعه موردی: دشت عباس،دهلران)
فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1399
14اثر ضد باکتریایی اسانس مرزه و دو سم مسی در کنترل باکتری عامل سرطان طوقه مو
مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1389
15نقش برش های بهداشتی در کنترل خشکیدگی بلوط ایرانی (مطالعه موردی، فاز دوم، زاگرس، ایلام، مله سیاه)

مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل1400
16تاثیر روشهای مختلف تغذیه در روزهای اول دوره پرورش بر صفات تولیدی و متابولیتهای خونی جوجههای گوشتی

فصلنامه تولیدات دامی1399
17تاثیر گیاه زوفا، آسپیرین و ویرجینیامایسین بر عملکرد رشد، ایمنی و شاخصهای آسیت در جوجههای گوشتی تحت تنش سرمائی
فصلنامه تولیدات دامی1399
18تأثیر ریزوباکتر‌های محرک رشد بر فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان، خصوصیات فیزیولوژیکی و رشد ریشه چهار رقم نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط دیم استان ایلام
دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران1398
19بررسی عوامل مؤثر در تغییرات الگوی جریان آب سطحی و تأثیرات آن در دینامیک محیط (مطالعه موردی: دشت موسیان استان ایلام)
فصلنامه جغرافیای طبیعی1398
20مقایسه برخی خصوصیات کمی و کیفی درختان بنه در ذخیره گاه های بنه استان آذربایجان غربی
هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران1399
21تخمین تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفاده از چهار تکنیک متفاوت شبکه عصبی تکاملی (مطالعه موردی دشت عباس، استان ایلام)
فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1399
22ارزیابی بهبود عملکرد گندم دیم (Triticum aestivum L.) با استفاده از مایه تلقیح باکتری‌های محرک رشد
فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1399
23بررسی و شناخت ویژگی های اکولوژیک رویشگاه های درختان کهنسال بلوط ایرانی و بنه در جنگل های استان ایلام


مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل1398
24تاثیر سطوح ترئونین و تراکم گله بر عملکرد، پاسخ ایمنی و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی
فصلنامه تولیدات دامی1398
25ژئوتوریسم یا توریسم جغرافیایی رویکردی نو در بهره گیری از جاذبه های گردشگری (مطالعه موردی تنگه ها وشیارهای فرسایشی دراستان ایلا)
اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا1395
26امکان سجی توان اکوتوریسم شهرستان سیروان برای برنامه ریزی جهت توسعه پایدار با استفاده از GIS
اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا1395
27تاثیر خشکسالی بر کمیت منابع آب زیرزمینی دشت مهران در استان ایلام ایران

اولین سمینار آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا1395
28بررسی رابطه قطر و ارتفاع درختان با توزیع خشکیدگی در توده های جنگلی بلوط استان ایلام

مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل1395
29نقش برش های بهداشتی در زنده مانی و شادابی درختان بلوط ایرانی در معرض خشکیدگی حوضه رویشی زاگرس (مطالعه موردی، جنگل مله سیاه، شهرستان ایلام)
مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل1397
30بررسی اثرات اجتماعی، اقتصادی طرح های پخش سیلاب
سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

بخش زیر تعدادی از آخرین طرح های پژوهشی تولیدی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام را که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است را نمایش می دهد. این طرح ها لزوما آخرین طرح های تولیدی این مرکز نیستند و بر اساس ترتیب نمایه سازی در سیویلیکا مرتب شده اند.

لیست چند طرح پژوهشی اخیر نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

ردیفعنوان طرحسال نشر
1پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزه آبخیز گاوی1392
2مقایسه روابط تجربی روانآب- رسوب حاصل از منحنی های - سنجه رسوب و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گدارخوش، استان ایلام)1390
3نتایج طرحهای تحقیقاتی غلات ایستگاه ایلام در سال زراعی ‮‭1363 - 64‬1365
4تحقیقات کشاورزی در استان ایلام(سابقه تحقیقات- وضعیت موجود- پیشنهادات)1372
5گزارش پژوهشی سال ‮‭1372‬ (سال زراعی ‮‭71-72‬) بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر1373
6گزارش و نتایج جمع آوری ذخایر توارثی برنجهای بومی استان ایلام در سال ‮‭1373‬1375
7گزارش نهایی طرح بررسی بیواکولوژی سوسک سیاه گندم1375
8گزارش نهایی طرح بررسی بیولوژی کرم های پیله خوار نخود (هلیوتیس) با تاریخ کاشت متفاوت سالهای ‮‭73-74‬1376
9گزارش نهایی طرح بررسی و مقایسه عملکرد ارقام و لاینهای گندم در آزمایشهای ناحیه ای دیم1376
10گزارش نهایی طرح بررسی و مقایسه عملکرد ارقام سویا همراه با تعیین مناسبترین تاریخ کاشت1377
11گزارش نهایی طرح بررسی و مقایسه عملکرد کمی و کیفی یونجه سنتتیک (واریته مصنوعی) با یونجه های گرمسیری1377
12گزارش نهایی طرح جمع آوری و شناسایی گونه های عامل سیاهکهای گندم، جو و تعیین درصد آلودگی آنها در مزارع استان ایلام سالهای زراعی: ‮‭74-75‬ و ‮‭75-76‬1377
13گزارش نهایی اجرای طرح افزایش عملکرد گندم آبی سال زراعی ‮‭1371 - 72‬1372
14شرایط و علل و عوامل موثر در فرآیند آموزش و ترویج و توسعه کشاورزی ایران1372
15گزارش نتایج تشکیل و اجرای اولین اجلاس کمیته های برنامه های آموزشی و ترویجی استانهای همجوار - منطقه 6(باختران - همدان - کردستان - ایلام)
16نشریه آموزش کشت ذرت1363
17نشریه طریقه احداث باغ میوه وامور باغبانی به منظور : آموزش جوانان روستایی1367
18نشریه پرورش زنبور عسل1363
19بررسی ارقام و لاینهای جو در آزمایش مقایسه عملکرد مقدماتی در مناطق سردسیر در شرایط دیم1379
20بررسی نسلهای در حال تفکیک بین المللی جو تیپ بهاره در شرایط دیم1379
21بررسی مشاهده ای لاینها و ارقام گندم نان در شرایط دیم در مناطق نیمه گرمسیر1379
22بررسی ارقام و لاینهای گندم نان در مناطق نیمه گرمسیردرشرایط دیم1379
23بررسی ارقام و لاینهای گندم نان در مناطق سردسیر در شرایط دیم (آزمایش - ب)1379
24گزارش نهایی طرح بررسی و تعیین نیاز غذایی دو رقم گندم در شرایط دیم (‮‭1372-1375‬)1376
25بررسی نسل های در حال تفکیک جو در شرایط دیم مناطق سرد1381
26گزارش نهایی طرح تحقیقاتی گزینش لاینها در نسل های در حال تفکیک جو برای صفات زراعی موثر در عملکرد در شرایط دیم1381
27بررسی ارقام و لاینهای گندم دوروم در آزمایشات بین المللی مقایسه عملکرد در شرایط دیم1381
28بررسی ارقام و لاینهای جو در آزمایشات بین المللی مقایسه عملکرد در شرایط دیم1381
29بررسی پراکنش، بیولوژی و وضعیت آلودگی به نماتد گالزا در استان ایلام1382
30شناسایی گونه های تریپس، بررسی وضعیت تراکم جمعیت آفت در مزارع گندم تعیین میزان خسارت آن در تراکم متفاوت مناطق مختلف استان1382

کنفرانسهای برگزار شده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

تاکنون 0 کنفرانس توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام به صورت زیر است:

  ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

  تاکنون 0 ژورنال منتشر شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است:

   آمار سالانه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام

   نمودار انتشار سالانه مقالات

   همکاریهای بین دانشگاهی (هم پژوهشی و هم تالیفی)

   شاخص های همکاری بین مراکز علمی، یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در رشد و شکوفایی توسعه علمی کشورها می باشد که با نام هم پژوهی، هم تالیفی و هم نویسی از آن ذکر می شود. بخش علم سنجی سیویلیکا شاخص های هم تالیفی را استخراج می کند و به صورت لحظه ای در اختیار مراکز علمی قرار میدهد.
   بر اساس داده های علم سنجی در پایگاه سیویلیکا، پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام تاکنون با 145 پژوهشگر از 46 مرکز علمی تالیفات علمی ارائه کرده اند. لیست زیر حداکثر ۵ سازمان همکار را نمایش می دهد.

   تعداد نویسندگان در رده های مختلف

   همکاری پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام در تولید مقالات به صورت زیر بوده است:
   • 86 مقاله نویسنده اول
   • 52 مقاله نویسنده دوم
   • 46 مقاله نویسنده سوم
   • 20 مقاله نویسنده چهارم
   توضیح: آمار فوق، شامل مقالات یکتا نیست و ممکن است بیش از یک نویسنده ازمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ایلام در آن مشارکت و همکاری داشته اند. ولی آمار تولید علم این مرکز فقط بر اساس همکار یکتا از هر مرکز استخراج شده است.

   منابع آمار

   پایگاه سیویلیکا از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را در خصوص نمایه سازی کنفرانسهای کشور آغاز نموده است و تاکنون در این پایگاه 1,432,037 عنوان مقاله از کنفرانسها نمایه سازی شده است. سیویلیکا کاملا یک مجموعه خصوصی است و ثابت نموده است که در طول یک دهه فعالیت خود، صداقت و امانت را در روند فعالیتهای خود حفظ نموده است. سیویلیکا به عنوان یک ناشر کامل خصوصی، مستقل و خارج از چهارچوب دانشگاهها، و بدنه وزارت علوم، داده های آماره خود را تجزیه تحلیل نموده و بر اساس آن آمار تولید علم در مراکز کشور را ارائه نماید.

   همکاری و خدمات متقابل به مراکز علمی کشور

   دقت تحلیلها

   سیویلیکا همه محتوای علمی تولید شده در کشور را در اختیار ندارد، و یا برخی از مراکز تمایلی به نمایه سازی محتوای تولیدی خود ندارند. ولی آنچه که موجود می باشد، نمودی از کل حرکت و جهت علمی در کشور می باشد. با تحلیل آنچه که در اختیار پایگاه استنادی سیویلیکا می باشد، خلاصه ای از توانمندی ها و مشارکت مراکز و دانشگاههای مختلف در تولید علم کشور قابل تعیین می باشد.

   سیویلیکا آمادگی دارد با کلیه مراکز در راستای نمایه سازی و انتشار مقالات کنفرانسی و ژورنالی همکاری نماید.
   پشتیبانی