خلاصه فعالیتهای علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 107
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 676
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 55
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان شمالی

درآمدی بر حفاظت پایدار از عرصه های طبیعی ایران، چالش ها و راهبردها نوشته جلیل علوی و سیدحمید یاهوئیانبررسی اثرات کشت مخلوط یونجه با گندمیان بر صفات رویشی، عملکرد علوفه و نسبت برابری زمین در شرایط دیم منطقه سیساب خراسان شمالی نوشته علی اکبر عامریشناسایی مولفه‎های اقتصادی-اجتماعی موثر بر موفقیت مجریان در اجرای طرح‎های مشارکتی مقابله با بیابان‎زایی در استان سیستان و بلوچستان نوشته سیدجواد میری سلیمان و امین نعمتیضرورت ها و مزایای کشت گیاهان دارویی نسبت به کشت های رایج در کشور نوشته مهدی باوربررسی رابطه عملکرد با اجزای عملکرد ژنوتیپ های مختلف گندم دیم نوشته الیاس نیستانیارزیابی اثربخشی پروژه پخش سیلاب جاجرم با استفاده از معیارهای اقتصادی و نظرات ساکنین حاشیه طرح نوشته سعید صادقیDistribution and New Host Plants of Seed Beetles (Col.: Chrysomelidae: Bruchinae) from Iran نوشته سیدعلی اصغر کلانتریارزیابی کارآیی جدایه های Trichoderma و Bacillus در کنترل بیولوژیک پژمردگی فوزاریومی خربزه نوشته حجت الله ربانی نسبمقایسه برخی شاخص های مدیریت مصرف آب در تولید ذرت علوفه ای در پایاب شبکه های آبیاری مدرن و سنتی نوشته علیرضا اسلامیبرآورد حجم آب آبیاری و بهره وری آب در تولید پیاز در برخی استان های کشور نوشته حسن خسرویشناسایی توده های بومی گندم نان ایرانی متحمل به خشکی نوشته حسین حاتم زاده و جواد نیک آزرمبررسی مقاومت به علف کش ها در یولاف )Avena ludoviciana Durieu.( با استفاده از آنالیز شاتگان پروتئومیکس نوشته حسین ادیمبررسی روابط بین نژادهای بومی گندم نان از خاستگاه های جغرافیایی سراسر ایران تحت شرایط آبیاری تکمیلی و دیم نوشته حسین حاتم زادهبررسی دقت تشخیص آبستنی و فحلی بزهای سانن با سنجش هورمون های استرادیول و پروژسترون به وسیله الایزا نوشته سعید فیروزهبررسی تنوع ژنتیکی برخی از ارقام محلی انگور بر اساس خصوصیات برگی و نشانگرهای مولکولی در منطقه بجنورد استان خراسان شمالی نوشته علی داداربررسی کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی L. Satureja mutica در فصول مختلف رشد در استان خراسان شمالی نوشته مهدی ایمانی و علی اکبر عامری و پیمان فیضیتحلیل آسیب پذیری و تعیین پهنه های ریسک پذیرخشکسالی هواشناسی (منطقه پژوهش: استان خراسان شمالی) نوشته سید جواد میری سلیمان و مرضیه رشیدی جوشقانارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ های مختلف گندم نوشته علی اکبر عامریمقایسه عملکرد و اجزای عملکرددانه ارقام و ژنوتیپ های گندم، جو و تریتیکاله در شرایط دیم مشهد نوشته علیرضا خداشناسارزیابی واکنش ارقام کلزا به کاهش طول فصل رشد نوشته علیرضا خداشناس