خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,154
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 476
رتبه علمی در کل کشور: 251
رتبه علمی در بین سازمان تحقیقات کشاورزی: 12
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

Isolation and Evaluation of Amycolatopsis sp. strain ۱۱۱۹ as PGP strain in the Commercial Greenhouse of Cucumber, and the study of quality attributes of fruits نوشته Ebrahim Karimi و Mahmood Akhlaghi Motlagh و Zahra Amini و Akram SadeghiEvaluation of Phenolic and Flavonoid Content, Alkaloids, Antioxidant Capacity and Antibacterial Properties of Methanolic Extract of Zahak Native Medicinal Plants Against Seven Pathogens نوشته Saeide SaeidiIdentification of drought stress-responsive long non-coding RNAs (lncRNAs) in root tip region of rice (Oryza sativa) نوشته Mohammad Reza Ghaffariبکارگیری نانوذرات به عنوان حامل داروهای شیمی درمانی و ارزیابی آپوپتوز سلولی توسط تکنیک فلوسایتومتری نوشته لیلا مامنیتغییر پذیری اشکال هوموس در رابطه با عوامل اکولوژیکی پوشش گیاهی و خاک در طبقات مختلف ارتفاعی نوشته غلامرضا صالحی جوزانیEvaluation of Microencapsulated Essential Oils in Broilers Challenged with Salmonella Enteritidis: A Focus on the Body’s Antioxidant Status, Gut Microbiology, and Morphology نوشته E OskoueianGENETIC VARIATION AMONG NATURAL POPULATIONS OF AGRPYRON CRISTAUM (POACEAE) BASED ON SDS-PAGE OF SEED PROTEINS نوشته Mahmood OtroshyA Plastic-Contaminated Soil Gene Catalog Constructed byMetagenomic Approaches نوشته shohreh AriaeenejadEvaluation of Iranian pomegranate collection using simple sequence repeat and morphological traits نوشته M. MardiPomological attributes among Iranian sour pomegranates (Punica granatum L.) نوشته M. ZeinalabedinPhenology and self-(in)compatibility of some apricot (Prunus armeniaca L.) promising genotypes نوشته D. DavoodiFloral morphology, pollen quality, and self-(in) compatibility in three natural Prunus interspecific hybrids نوشته Daryoush Davoodiگیاهان حساس به باکتری های مولد پوسیدگی نرم در ایران نوشته EBRAHIM KARIMIEffect of Water Deficit on Grain Yield and Yield Components Ispaghula (Plantago ovata Forssk.) نوشته Reza ZarghamiMorphological, Molecular and Phytochemical Variation in Some Thyme Genotypes نوشته Marzieh DalirOptimization of in vitro Propagation of Qare-Qat (Vaccinium arctostaphylus) نوشته Thahereh Hassanloo و Maryam Jafarkhani Kermani و Roshanak Sepehrifar و Sepehr Mohajeri Naraghi و Seyyed Mehdy MiriOptimization of In vitro Propagation of Qare-Qat (Vaccinium arctostaphylus) نوشته Thahereh Hassanloo و Maryam Jafarkhani Kermani و Roshanak Sepehrifar و Sepehr Mohajeri NaraghiHydrogen peroxide Acts as a Secondary Messenger for Production of Silymarin in Ag+ Elicited Silybum marianum Hairy Root Cultures نوشته Thahereh HasanlooImprovement of Hypericin and Hyperforin Production Using Zinc and Iron Nano-oxides as Elicitors in Cell Suspension Culture of St John's wort (Hypericum perforatum L.) نوشته Ebrahim Sharafi و Seyyed Mojtaba Khayam Nekoei و Dariush Davoodi و Hossein Hadavand Mirzaei و Tahereh HasanlooEnhancement of Tropane Alkaloid Production among Several Clones and Explants Types of Hairy Root of Atropa belladonna L. نوشته Tahereh Hasanloo

آخرین طرح های پژوهشی نمایه شده از پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

برنامه تحقیقات بیوتکنولوژی کشاورزی (1378)نقش بیوتکنولوژی در آبزی پروری (1381)تکثیر گیاهچه سالم از طریق کشت بافت در سیب زمینی (1382)بهینه سازی انتقال ژن با استفاده از ژن گزارشگر ‭gus ‬در پنبه (1382)مطالعه الگوی بیان ژن ‭OsHKTI ‬در بافتهای مختلف گیاه برنج و تعیین نقش تنش خشکی و یونهای سدیم، پتاسیم، روبیدیوم و آمونیوم بر بیان آن (1382)ارزیابی پاکوتاهی در گیاهان تراریخته توتون (1382)غربال گرامینه و لگومهای جمع آوری شده از نظر مقاومت به خشکی در مرحله جوانه زنی (1384)بهینه سازی انتقال ژن به ترشک (1384)بررسی جمع آوری، ارزیابی و تعیین نیازهای زراعی شبدرهای بومی ایران و لاین های خارجی (1385)بررسی جداسازی و کشت پروتوپلاست زعفران و باززایی از آن (1385)بررسی شناسایی ژنهای کاندید مقاومت به شوری در برگ و ریشه برنج در مرحله رویشی (1385)بررسی شناسایی ژنهای کاندید مقاومت به خشکی در ‭Elymus elongatum‬ (1385)اثر باکتری کشی و موتاسیون زایی نور ماورابنفش و بررسی اثر محافظتی غشاهای مختلف در جلوگیری از نفوذ ‭UV‬ (1385)ارزیابی مزرعه ای مقاومت به بلایت فوزاریومی سنبله در جمعیتهای در حال تفرق گندم (1385)شناسایی نشانگرهای ‭Informative ‬برای صفات مهم زراعی در گندم دوروم (1385)تکثیر و بهینه سازی کشت بافت سیب زمینی و تهیه سازه های پلاسمیدی مناسب (1385)ریز ازدیادی بنه زعفران از طریق کشت بافت (1385)بررسی تولید مینی تیوبر در گلخانه (1385)بررسی تطبیقی ضوابط و مقررات بانک های میکروارگانیسم و نحوه ثبت و تودیع آن ها در نظام بین الملل حقوق ثبت اختراع مطالعه موردی: ایران (1396)بررسی توانایی رشد گیاهان علوفه ای غربال شده مقاوم به شوری و تعیین آستانه شوری آنها (1385)غربال بذور ژنوتیپ های سالیکورنیا جمع آوری شده از نواحی مختلف شور کشور از نظر تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی و ارزیابی رشد گیاه پس از مرحله جوانه زنی (1385)بررسی توانایی رشد گیاهان علوفه ای غربال شده مقاوم به خشکی (1385)طبقه بندی گیاهان علوفه ای جمع آوری شده با استفاده از مارکرهای مولکولی (1386)شناسایی ژنهای کاندید مقاومت به شوری برنج در مرحله زایشی (1386)بررسی امکان تولید گیاهان هگزاپلویید با تیمار جوانه های پیاز زعفران با کلشیسین (1386)ارزیابی قارچهای همزیست اندوفایت برای افزایش مقاومت به خشکی، شوری و پایداری چمن در فضای سبز شهری و بررسی حضور قارچهای اندوفایت در گونه های درختی نارون و چنار (1386)ارزیابی گیاهان علوفه ای (گرامینه و لگوم) مناطق خشک کشور جهت تولید علوفه (1386)ارزیابی گیاهان علوفه ای (گرامینه و لگوم) مناطق شور جهت تولید علوفه (1386)انجام بررسیهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی (1386)بررسی کاربرد روش ‭Cryopreservation ‬برای حفظ و نگهداری ذخایر ژنتیکی سیب زمینی به روش بلندمدت (1386)