آقای دکتر خلیل پروینی

Dr. Khalil Parviny

استاذ بجامعه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181886)

2
85
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی