آقای دکتر ابوالحسن امین مقدسی

Dr. Abolhasan amin moghadasi

(استاد) گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181806)

13
49
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی