مجله پژوهش های زبانی

Iranian Studies

دو فصلنامه پژوهش های زبانی، مقاله های تحقیقی در حوزه زبان شناسی نظری، کاربردی، حوزه های وابسته فرهنگ و زبان های باستانی، مطالعات مربوط به گویش های زبان های ایرانی و همچنین در بر گیرنده گرایش های متنوعی در حوزه مسائل زبان (آموزش زبان، زبان شناسی، نشانه- معناشناسی، جامعه شناسی زبان، روان شناسی زبان، کاربرد شناسی زبان و...)است. علاوه بر آن مقالات حوزه نقد و بررسی کتاب را مورد اهتمام قرار می دهد. مقالات در این نشریه صرفا به زبان فارسی است، مقالات به زبان های روسی، انگلیسی، فرانسه، عربی و... دریافت نمی شوند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)