آقای دکتر علی افخمی

Dr. Ali Afkhami

استاد، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307603)

2
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی