آقای دکتر بهروز محمودی بختیاری

Dr. Behrooz Mahmoudi Bakhtiari

دانشیار گروه هنرهای نمایشی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (340852)

3
83
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی