آقای دکتر ناصرقلی سارلی

Dr. Mostafa Gorji

دانشیار دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176819)

16
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی