خانم دکتر الهام علایی ابوذر

Dr. Elham alayi abouzar

استادیار پژوهشکده علوم اطلاعات، گروه پژوهشی زبان‌شناسی رایانشی

Researcher ID: (320341)

2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور