آقای دکتر محمود بیجن خان

Dr. Mahmoud Bijankhan

استاد زبان شناسی ، دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی ، دانشگاه تهران ،

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307584)

6
36
13
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی