آقای دکتر حمید سلطانیان زاده

Dr. Hamid Soltanian Zadeh

استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181019)

89
6
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی