پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی

Foreign Languages Research

دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران نشریه«پژوهش دانشکده زبانهای خارجی»را با هدف انتشار مقالات پژوهشی در زمینه ادبیات و آموزش زبانهای خارجی در سال ۱۳۷۳ آغاز کرد.حجم بالای مقالات و گستردگی موضوعات پژوهش،ضرورت تخصصی کردن نشریه پژوهشی را بیش از پیش نمایان ساخت.از اینرو نشریه پژوهش در قالب دو نشریه تحت عناوین «پژوهش ادبیات معاصر جهان» و «پژوهشهای زبانشناختی در زبان‌های خارجی»در دانشکده زبانها و ادبیات خارجی به چاپ می‌رسد.

نشریه پژوهشهای زبانشناختی در زبان‌های خارجی در سال ۱۳۹۰ بصورت مستقل انتشار یافت تا فعالیتهای پژوهشی در زمینه‌های زبانشناختی کاربردی، آموزشی و سنجش زبانهای خارجی و مطالعات ترجمع را منتشر سازد.درجه علمی و پژوهشی آن طی شماره۸۹/۳/۱۱/۱۰۷۳۷۶ مورخ ۸۹.۱۲.۱۷ دبیر کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ابلاغ شد.

نشریه پژوهشهای زبانشناختی در زبان‌های خارجی با انجمن‌های علمی (انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران) و (انجمن زبان و ادبیات زبان روسی) همکاری دارد.

پژوهشهای زبانشناختی در زبان‌های خارجی به انتشار فعالیتهای پژوهش پژوهشگران زبانشناختی کاربردی در حوزه‌های آموزش،‌سنجش و یادگیری و ترجمه زبانهای خارجی همت گماشته است.این نشریه مصمم است تا با انتشار اندیشه‌ها، دیدگاهها،‌روشها و یافته‌های پژوهشی،‌نظری و کاربردی در حوزه‌های فوق، نقش موثری در پویایی جامعه علمی،‌ارتقای علمی مخاطبین خود داشته باشد.مقالاتی که از طریق سامانه به نشریه ارسال می‌شوند مورد داوری بسته و در سر ناشناسی قرار می‌گیرد.مقالاتی در این نشریه چاپ می‌شوند که برای اولین بار در معرض  افکار پژوهشگران قرار می‌گیرند.این مجله مقالاتی را به چاپ می‌رساند که از داده‌های کمی و کیفی و روشهای ترکیبی جمع‌آوری داده‌ها را استفاده کرده باشند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات