آقای دکتر علیرضا مظفری

Dr. alireza mozaffari

استاد گروه زبان و ادبیات فارسیدانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400239)

2
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی