دوفصنامه زبان و ادب فارسی

Journal of Persian Language and Literature

 دو فصلنامه زبان و ادب فارسی (نشریه سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز) از جمله نشریات علمی- پژوهشی دانشگاه تبریز است که با نظارت و مسیولیت علمی سردبیر و هییت تحریریه منتشر می‌شود.

هدف اصلی این نشریه، ایجاد زمینه و امکان مناسب برای بررسی و تحلیل نقادانه جنبه‌های گوناگون آثار ادبی فارسی، به ویژه بر مبنای دیدگاه‌های انتقادی و نظریه‌های ادبی معاصر است و از این رو، فارغ از دوره زمانی آثار بررسی شده، اولویت انتشار با مقالاتی است که در عین روشمندی علمی، برخوردار از تحلیل‌های مبتنی بر مبانی نظری مشخص باشند. نهایتا این نشریه بستری است برای شناخت عمیق‌تر و جدیدتر از میراث ادب فارسی اعم از آثار کهن و معاصر.