آقای دکتر محمود فتوحی

Dr. Mahmood Fotoohi

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

Researcher ID: (180693)

1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور