فصلنامه جستارهای نوین ادبی

Journal of Literary Studies

اولین شماره مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در بهار سال ۱۳۴۴ به مدیر مسوولی شادروان دکتر جواد حدیدی با عنوان "مجله دانشکده ادبیات مشهد "انتشار یافت و از شماره ۱۷ در بهار ۱۳۴۸ به "مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد" تغییر نام داد . این مجله از بهار ۱۳۵۳ (شماره ۳۷) با عنوان " مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد " ، از شماره ۵۷ تا ۶۴ با عنوان "مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه مشهد " و از شماره ۶۵ در بهار ۱۳۶۳ با عنوان " مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد" به چاپ رسید . از شماره ۷۷-۷۶ در بهار و تابستان سال ۱۳۶۶ با توجه به رتبه بندی نشریات دانشگاهی با رتبه علمی و پژوهشی عرضه شد و تا زمستان ۱۳۸۱ (شماره ۱۳۹) با همین عنوان چاپ شد . از بهار ۱۳۸۲ به توجه به تخصصی شدن مجلات با عنوان "مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی تخصصی زبان و ادبیات " انتشار یافت . از سال ۱۳۸۸ (شماره ۱۶۴) به دستور وزارت علوم تحقیقات و فناوری مبنی بر تخصصی شدن مجلات بر اساس رشته های دانشگاهی این مجله با عنوان " جستارهای ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق )" در حوزه زبان و ادبیات فارسی منتشر می شود .

حوزه و تخصص نشریه

زبان و ادبیات فارسی