آقای دکتر رضا ستاری

Dr. Reza Satari

دانشیار

Researcher ID: (245040)

2
28
1
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در عضو هیات علمی دانشگاه مازندران (1376-تاکنون)