خانم پروفسور فاطمه مدرسی

Prof. Fateme Modarresi

استاد تمام دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (263945)

14
65

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی