آقای دکتر محمدصادق بصیری

Dr. Mohammad Sadegh Basiri

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177893)

5
47
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی