آقای محمدصادق بصیری

Mohammadsadegh Basiri

استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177893)

5
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی