آقای علی جهانشاهی افشار

Ali Jahanshahi Afshar

استادیار بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185371)

5
20
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی