آقای دکتر احمد خاتمی

Dr. Ahmad Khatami

(استاد) گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176809)

4
68
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی