دوفصلنامه تاریخ ادبیات

history of literature

هدف مجله علمی پژوهشی تاریخ ادبیات، روزآمد کردن آگاهی مخاطبان خود از طریق چاپ و انتشار تازه ترین پژوهش­های زبان و ادب فارسی در متون ادبی، تاریخ ادبیات، تصحیح متون، نسخه شناسی، مباحث سبک شناختی در حوزه زبان و ادبیات فارسی و است