آقای دکتر محمد هادی خالق زاده

Dr. MohammadHadi Khaleghzadeh

فرد مهم علمی - Researcher ID: (300891)

20
21
4

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب تصحیح دیوان خائف شیرازی (انتشارات نوید شیراز) - 1401 - فارسی
  • کتاب تصحیح دیوان فصیحی شیرازی (انتشارات نوید شیراز) - 1401 - فارسی
  • کتاب تصحیح دیوان طالب جاحرمی (موقوفات دکتر افشار) - 1399 - فارسی
  • کتاب چنین گفت سودابه... (دانشگاه آزاد اسلامی) - 1383 - فارسی

سوابق استادی