پایش علمی در شهر یاسوج

20کنفرانس5ژورنال
10,129سند علمی
11مرکز علمی
2نشست104پژوهشگر
شهرداری یاسوج

شهرداری یاسوج در رتبه 124 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 4 مقاله برای شهرداری یاسوج منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری یاسوج در تهیه و انتشار 4 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر یاسوج
مراکز علمی شهر یاسوج
نشست های شهر یاسوج