پایش علمی در استان کهگیلویه و بویراحمد

29کنفرانس8ژورنال
12,059سند علمی
16مرکز علمی
3نشست190پژوهشگر
جدیدترین مقالات استان کهگیلویه و بویراحمد
تاثیر سواد والدین بر یادگیری درس زبان انگلیسیبررسی کج فهمی دانش آموزان در درس علوم تجربیروش های ارتقای شایستگی فرهنگی در آموزش و پرورشروشهای اثربخش در پرورش فرزندان دچار اضطرابتاثیر تعهد بر عملکرد شغلی کارکنانارزیابی نقش سیاست های ارتباطی بانک های مرکزی در تضمین ثبات مالیبررسی تاثیر رسانه های اجتماعی بر وفاداری مشتریان به خرید از شبکه اینستاگرام به واسطه نقش تعهد مشتریبررسی تاثیر یادگیری مداوم در مهارت های اجتماعی دانش آموزانبررسی انواع زمینه های بروز ناهنجاری های اجتماعی در مدارسمروری بر آسیب های شبکه های اجتماعی برای دانش آموزان و روش های پیشگیری از آنبررسی تاثیر مدیریت تحول بر کیفیت آموزش در مدارسموانع و فرصت های آموزش و پرورش در دوران پساکرونا: چالش ها و راهکارهای مدرنبررسی اهمیت انگیزش تحصیلی و نقش آن در عملکرد تحصیلی دانش آموزان ابتداییآینده سنجش تحصیلی: نقش فناوری در ارتقای یادگیری در دوره ابتداییبررسی روش ها و خط مشی های رهبری آموزشی موثر در ارتقاء عملکرد مدارسمروری بر رویکردهای کارآمد در تقویت تفکر انتقادی دانش آموزان
کنفرانس های استان کهگیلویه و بویراحمد
شهرداری های استان کهگیلویه و بویراحمد
مراکز علمی استان کهگیلویه و بویراحمد
نشست های استان کهگیلویه و بویراحمد