آقای سید مهدی زرقانی

Seyed Mahdi Zarghani

گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182345)

2
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی