آقای دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور

Dr. abolghasem esmael poor motlagh

استاد فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (289753)

3
14
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی