آقای دکتر امید ذاکری کیش

Dr. Omid ZakeriKish

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (411139)

1
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی