آقای دکتر رحمان مشتاق مهر

Dr. Rahman Moshtaghmehr

استاد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (257386)

4
38

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی