آقای دکتر محمود مدبری

Dr. Mahmoud Modabberi

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (185370)

11
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی