آقای دکتر یحیی طالبیان

Dr. Yahya Talebian

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181794)

3
30
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی