دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا)

Researches on mystical literature

براساس رای مورخ ۸۵.۶.۱۱ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور درجه علمی به نشریه «گوهر گویا» اعطا گردید و با همکاری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران است.

و بر اساس نامه مورخ ۸۸.۷.۶  کمیسیون نام مجله، به «پژوهشنامه زبان و ادب فارسی (گوهر گویا)» تغییر یافت.

اهداف و انتشارنشریه پژوهش های ادب عرفانی:

 ۱- کمک به ارتقای سطح پژوهش در زمنیه موضوعات ، مباحث ومفاهیم عرفانی در سنت های ادیان مختلف ۲- جهت دهی وسمت وسو بخشیدن به مطالعات پراکندهای که در زمینه مباح عرفانی به انجام میرسد. ۳-ایجاد فضاوبستر مناسب برای انتشار به موقع یافته های نوین پژوهشگران در زمینه مطالعات عرفانی

نشریه پژوهش های ادب عرفانی دانشگاه اصفهان به منظور گسترش مرزهای دانش ، افزایش اطلاعات وپژوهشهای علمی ، نشر نتایج تحقیقات بدیع وارزشمند در زمینه مسائل ومباحث عرفانی ، شناساندن فعالیت های علمی پژوهشگران وتوسعه و استحکام روابط علمی میان پژوهشگران کشور فعالیت دارد.

چشم­ انداز:

برای تحقیق چنین هدفی زمان نسبتا درازی باید صرف شود تا همه محققان، استادان ودانشجویان دانشگاهای کشور، فصلنامه را بشناسند و در صورت مفید بودن مقالات آن­را به دیگران معرفی کنند. این نشریه امیدوار است به نشریات بین المللی اضافه شود.