مقالات دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا)، دوره 3، شماره 1