آقای دکتر سیدعلی اصغر میرباقری فرد

Dr. Seyed Ali Asghar Mirbagheri Fard

دانشیار دانشگاه اصفهان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183250)

59
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی